مطالب آموزشی

بازی های علمی که می تواند جایگزین مشق شب شود

بازی های علمی که می تواند جایگزین مشق شب شود

با حذف تکالیف مدرسه و مشق شب از پایه اول تا سوم ابتدایی، والدین به فکر یک جایگزین علمی و آموزشی در محیط خانه افتاده اند. ممکن است با حذف مشق شب و جایگزین ننمودن فعالیت های علمی، به تدریج پایه های علمی کودک دچار تزلزل شود. کودک تک اینبار تصمیم دارد تا سرگرمی های علمی برای جایگزین نمودن مشق شب به شما پیشنهاد دهد. با ما همراه شوید...